Лабораторія ДЗЗ

Image

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАБОРАТОРІЮ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ КОСМІЧНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про лабораторію дистанційного зондування Землі (далі – Лабораторія) навчально-наукового центру космічних та геоінформаційних технологій (далі – Центр) Поліського національного університету (далі – Університет) розроблене відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Статуту Університету, Положення про Центр та інших вимог чинного законодавства України.

1.2.Лабораторія – структурний підрозділ Центру, що створюється, реорганізується та ліквідується за рішенням вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора Університету.

1.3. Лабораторія у своїй діяльності керується Статутом Університету, цим Положенням, Положенням про Центр, наказами ректора Університету, рішеннями вченої ради Університету, розпорядженнями керівника Центру.

1.4. На співробітників Лабораторії поширюються Правила внутрішнього розпорядку Поліського національного університету.

1.5. Лабораторія підпорядкована керівнику Центру.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Використання космічної геопросторової інформації в інтересах забезпечення освітнього процесу в Університеті, зокрема:

- планування, отримання (приймання), попереднє оброблення, каталогізація, архівація даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу;

- тематичне оброблення, аналіз і дешифрування інформації з космічних апаратів ДЗЗ, інших просторових даних;

- створення та ведення баз геоданих, тематичних шарів і інформаційних систем, у тому числі з використанням супутникових систем глобального позиціонування;

- розроблення та створення картографічних електронних сервісів і тематичних геопорталів на основі оброблення та аналізу результатів космічної діяльності.

2.2. Методичне забезпечення організації освітнього процесу в Університеті, зокрема:

- участь у розробці освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти в частині використання даних ДДЗ з космосу;

- розроблення методичного та довідкового фонду для використання програмно-апаратних засобів Лабораторії в освітньому процесі Університету.


3. ФУНКЦІЇ

3.1. Лабораторією виконуються такі функції:

- удосконалення і розробка нових методів, способів отримання (приймання) даних ДЗЗ з космосу;

- методичне опрацювання сучасних програмних продуктів тематичного оброблення даних ДЗЗ з космосу;

- створення (розробка, виготовлення, випробування) і супровід (модернізація, ремонт, виробництво витратних матеріалів і запасних частин) на усіх етапах використання (експлуатації) високотехнологічної космічної техніки;

- співробітництво з установами та організаціями за напрямками діяльності Лабораторії.

3.2. Лабораторія виконує й інші функції, які не суперечать чинному законодавству.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Лабораторія для виконання визначених завдань має право у встановленому порядку:

- розробляти пропозиції щодо подальшого удосконалення освітньої, методичної, науково-дослідної та господарської діяльності Університету;

- долучати персонал Університету та ініціювати формування робочих груп та інших координаційних органів для реалізації завдань Лабораторії;

- одержувати від структурних підрозділів Університету інформацію та матеріали, необхідні для забезпечення виконання покладених на Лабораторію завдань;

- готувати на розгляд керівництва Центру та Університету проєкти рішень та розпорядження з питань, що відносяться до компетенції Лабораторії.

- одержувати від структурних підрозділів Університету інформацію та матеріали, необхідні для забезпечення виконання покладених на Центр завдань;

- формувати інформаційний простір Центру шляхом підготовки та розповсюдження інформаційних, навчальних, методичних та інших матеріалів, необхідних для забезпечення його діяльності;

- в межах компетенції Центру встановлювати та здійснювати освітньо-комунікаційні та науково-технічні зв’язки з вітчизняними і зарубіжними партнерами.

4.2. Обов’язки Лабораторії:

- діяти відповідно до чинного законодавства, Статуту Університету, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку та цього Положення;

- виконувати рішення ректорату та вченої ради Університету, накази та розпорядження ректора Університету, керівника Центру;

- забезпечувати своєчасне та якісне виконання покладених на Лабораторію завдань;

4.3. На Лабораторію можуть бути покладені й інші обов’язки у відповідності до наказів ректора Університету та розпоряджень керівника Центру.

 

5. КЕРІВНИЦТВО

 

5.1. Керівництво Лабораторією здійснює завідувач Лабораторії, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом ректора Університету.

5.2. Завідувач Лабораторією підпорядковується керівнику Центру і здійснює безпосереднє керівництво Лабораторією згідно з посадовою інструкцією, яка затверджується й узгоджується в установленому порядку.

5.3. Обговорення питань, що стосуються діяльності Лабораторії, проводиться на засіданнях Центру.

5.4. Завідувач Лабораторії несе персональну відповідальність за виконання поставлених перед Лабораторією завдань та функцій.

5.5. Завідувач Лабораторії має право:

- представляти керівнику Центру пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників Лабораторії;

- розподіляти функціональні обов’язки між працівниками Лабораторії, контролювати своєчасність та якість їх виконання;

- вимагати від працівників дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, обладнання тощо.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

6.1. З відділом кадрів з кадрових питань, які стосуються працівників Центру.

6.2. З провідним юрисконсультом Університету з питань інформації про зміни в законодавстві, що стосуються роботи Лабораторії, а також роз’яснень по чинному законодавству і порядку його застосування.

6.3. З планово-фінансовим відділом з питань обґрунтування кошторисної вартості виконання науково-дослідних робіт.

6.4. З навчально-науковими центрами, кафедрами та факультетами з питань спільного використання даних ДЗЗ з космосу в інтересах інформаційного забезпечення освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності Університету.

Image

ГЕОПОРТАЛИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Image
Український державний геопортал дистанційного зондування Землі.

Тут цілком безкоштовно можна дізнатися багато корисної для аграрія інформації стосовно погоди, індексів вегетації, прогнозування кліматичних подій. До речі, для нас є дивним, що наприклад індекси розвитку рослин є цілком безкоштовними, адже ми звикли платити за них. Важливо, що можна дивитися не тільки свої поля, а спостерігати ситуацію в районі, області й Україні загалом, і прогнозувати для себе майбутню картину, наприклад, стан сніготанення чи загрозу посухи.

Image

EarthExplorer від USGS

EarthExplorer пропонує 40-річні всеосяжні супутникові знімки, які можна використовувати для отримання нових знань. Всі знімки отримані із супутників USGS-NASA. Це Terra і Aqua MODIS, ASTER, VIIRS і багато інших. У сервісі є набори даних з відкритим вихідним кодом, які були отримані в результаті співпраці з Індійської організацією космічних досліджень (ISRO) і Європейським космічним агентством (ESA). Це дані з супутників Resourcesat-1, 2 і Sentinel-2.

Також є багато даних з комерційних супутників з високою роздільною здатністю, таких як IKONOS-2 OrbView-3 і історичних даних SPOT.

Image

LandViewer від EOS

LandViewer охоплює величезну кількість загальнодоступних бібліотек. Це знімки із супутників CBERS-4, Sentinel-1, 2, MODIS / NAIP, Landsat-7, 8, а також Landsat-4, 5 для історичних знімків. Серед наборів знімків SPOT -5-7, Pleiades-1, Kompsat-2, 3, 3A, SuperView-1. Максимальна просторову роздільну здатність досягає 40 см на піксель.

З урахуванням усього вищесказаного ви можете отримати повний список супутникових даних і придбати великі плани зображень надвисокої роздільної здатності.

Image
EO Browser та Sentinel Playground від Sentinel Hub

У EO Browser можна отримати знімки з середнім і низьким дозволом. До них відносяться необмежені колекції від всіх місій Sentinel, Landsat -5, 6, 7 і 8, Envisat, Meris, MODIS, GIBS і Proba-V.

Sentinel Playground, з іншого боку, може використовуватися для мозаїки знімків, отриманих з Sentinel-2, Landsat-8, DEM і MODIS.

Image
Copernicus Open Access Hub

Раніше відомий, як "Sentinels Scientific Data Hub", це місце для новітніх знімків з усіх супутників Sentinel: радарні знімки Sentinel-1, оптичні мультиспектральні знімки Sentinel-2, а також дані про земну поверхню Sentinel-3 для спільного аналізу навколишнього середовища з даними за тією атмосферою і якості повітря в Sentinel-5P.

Image
Каталог знімків INPE


Одним з джерел супутникових знімків є INPE (Національний інститут космічних досліджень Бразилії), що пропонує власний хороший каталог знімків (http://www.dgi.inpe.br). В каталозі знімків можна знайти багато колекцій для вивчення земного покриву, моніторингу водних ресурсів, рослинності і метеорологічних даних.

Image
Програма “Copernicus” Європейського Союзу.

Є однією із найбільш масштабних та успішних світових проектів у сфері дистанційного зондування Землі з космосу.Головним завданням якої є забезпечення постійного збору даних ДЗЗ на глобальному рівні, а також надання надійного і незалежного доступу до таких даних в інтересах вирішення економічних, екологічних та безпекових питань для різних країн.

Навчально-науковий центр космічних та геоінформаційних технологій

Поліського національного університету,

10008, м. Житомир,

бульвар Старий, 7.

symon-pyvovar@ukr.net

 

ЦЕНТР КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ