Положення про Центр


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР
КОСМІЧНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-науковий центр космічних та геоінформаційних технологій (далі – Центр) Поліського національного університету (далі – Університет) є структурним підрозділом, який забезпечує реалізацію статутних завдань Університету щодо провадження освітньої, наукової та інноваційної діяльності відповідно до сучасних тенденцій розвитку космічних інформаційних технологій, підвищення ефективності інноваційної діяльності у сфері отримання та використання даних дистанційного зондування Землі з космосу.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, зокрема Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про космічну діяльність”, “Про національну безпеку України”, “Про інноваційну діяльність”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом Університету, наказами й розпорядженнями ректора Університету та цим Положенням з урахуванням норм міжнародного права та європейської практики.

1.3. На співробітників Центру поширюються Правила внутрішнього розпорядку Університету.

1.4. Центр безпосередньо підпорядкований ректору Університету.

1.5. В структурі Центру функціонують 2 лабораторії: Лабораторія дистанційного зондування Землі і Лабораторія робототехніки та штучного інтелекту.

1.6. Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється згідно з чинним законодавством наказом ректора за рішенням вченої ради Університету. Під час реорганізації або ліквідації Центру його працівникам, що вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Отримання (добування) різнорідної інформації відносно світової космічної діяльності, її аналіз, систематизація і узагальнення в інтересах достовірного і повного космічного інформаційного забезпечення освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності Університету.

2.2. Космічне інформаційне забезпечення органів державного управління регіонального рівня, зокрема:

- інформаційно-аналітичне забезпечення ситуативних (ситуаційних) центрів органів державного управління регіонального рівня космічною інформацією;

- планування, отримання (приймання), попереднє оброблення, каталогізація, архівація даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу;

- тематичне оброблення, аналіз і дешифрування інформації з космічних апаратів ДЗЗ, інших просторових даних;

- вирішення цільових тематичних завдань і надання космічних послуг в інтересах органів державної влади, правоохоронних і контрольно-наглядових органів регіону;

- створення і ведення територіальних, галузевих, відомчих та інших баз геоданих, тематичних шарів і інформаційних систем, у тому числі з використанням супутникових систем глобального позиціонування;

- розробка і створення картографічних електронних сервісів і тематичних геопорталів на основі оброблення та аналізу результатів космічної діяльності.

2.3. Дослідження, узагальнення і прогнозування розвитку космічних систем і комплексів різного функціонального призначення, створення (розробка, виготовлення, випробування) і використання (експлуатація) космічної техніки, космічних матеріалів, космічних технологій, що забезпечують продуктивне співробітництво Центру з державними структурами та громадськими об’єднаннями з питань регіонального розвитку та екологічної безпеки навколоземного космічного простору.

2.4. Методичне забезпечення організації освітнього процесу в Університеті, забезпечення його високої якості відповідно до стандартів вищої освіти і нормативних документів з організації освітнього процесу, удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва.

2.5. Проведення наукових досліджень у сфері дистанційного зондування Землі з космосу з метою використання результатів досліджень у освітньому процесі Університету.


3. ФУНКЦІЇ

3.1. Освітня:

- проведення занять зі здобувачами вищої освіти Університету за різними формами організації освітнього процесу з тематики формування і використання космічної інформації, космічних продуктів і космічних послуг відповідно до навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін;

- забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до нормативних документів з організації освітнього процесу;

- удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки і техніки;

- використання прогресивних методів і сучасних технологій навчання.

3.2. Науково-інноваційна:

- участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації; підготовка до захисту дисертацій; погодження тем дисертаційних досліджень; попередня атестація здобувачів наукового ступеня;

- організація і створення умов для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з актуальних напрямів науки і техніки відповідно профілю Центру;

- впровадження результатів розробок у освітній процес;

- організаційне забезпечення з підготовки і видання публікацій (монографій, словників, довідників, стандартів, статей, доповідей тощо); підготовка, сертифікація електронних публікацій; експертиза/рецензування: науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо; опонування дисертацій;

- участь у наукових семінарах, конференціях, виставках тощо;

- ефективне використання творчого потенціалу працівників Центру у вирішенні актуальних проблем науки і техніки.

3.3. Організаційна:

- участь у розробці освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти за напрямами космічного спрямування;

- встановлення зв’язків з закладами вищої освіти, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами і організаціями незалежно від форм власності;

- підготовка та внесення наукових і навчально-методичних праць до репозитарію Університету;

- організація висвітлення результатів діяльності Центру на інформаційних стендах і в засобах інформації;

- супроводження та оновлення змісту web-сайту та інших інформаційних ресурсів Центру;

- забезпечення виконання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, правил санітарії та гігієни.

3.4. Міжнародна:

- розроблення і реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;

- інформаційно-рекламна робота діяльності Центру;

- участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;

- участь у виконанні міжнародних проєктів, програм;

- організація і участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках.

3.5. Центр виконує й інші функції, які не суперечать чинному законодавству.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Центр для виконання покладених на нього завдань має право у встановленому порядку:

- визначати стратегію, основні напрями розвитку і планування своєї діяльності, відповідно до завдань, визначених цим Положенням;

- здійснювати в межах своєї компетенції дозволені законодавством України та нормами міжнародного права види діяльності;

- розробляти пропозиції щодо подальшого удосконалення освітньої, науково-методичної, науково-дослідної та господарської діяльності Університету;

- в межах чинного законодавства та компетенції Центру надавати дорадчі послуги;

- долучати персонал Університету та ініціювати формування робочих груп та інших координаційних органів для реалізації завдань Центру;

- одержувати від структурних підрозділів Університету інформацію та матеріали, необхідні для забезпечення виконання покладених на Центр завдань;

- формувати інформаційний простір Центру шляхом підготовки та розповсюдження інформаційних, навчальних, методичних та інших матеріалів, необхідних для забезпечення його діяльності;

- в межах компетенції Центру встановлювати та здійснювати освітньо-комунікаційні та науково-технічні зв’язки з вітчизняними і зарубіжними партнерами.

4.2. Обов’язки Центру:

- діяти відповідно до чинного законодавства, Статуту Університету, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку та цього Положення;

- виконувати рішення ректорату та вченої ради Університету, накази та розпорядження ректора Університету;

- забезпечувати своєчасне та якісне виконання покладених на Центр завдань;

- підтримувати відповідні умови діяльності працівників Центру.


5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Керівництво діяльністю структурного підрозділу здійснює керівник навчально-наукового центру космічних технологій (далі – керівник Центру), який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Університету.

5.2. Керівник Центру в межах своїх повноважень:

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;

- за дорученням ректора представляє Університет у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, бере участь в роботі координаційних органів, комісій, експертних та інших робочих груп, створюваних з метою розвитку освітнього, наукового та інноваційного процесу в Університеті;

- в межах компетенції розроблює та вносить проєкти наказів, видає розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Центру;

- несе відповідальність за використання матеріальних цінностей, закріплених за Центром;

- забезпечує відповідно до своєї компетенції розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з відповідним прийняттям рішень;

- несе відповідальність за порядок ведення документації Центру;

- розробляє і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Центру.

5.3. Керівник Центу делегує частину своїх повноважень заступнику та працівникам Центру, які призначаються наказом ректора Університету за поданням керівника Центру.


6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Центр здійснює свою діяльність згідно з нормами чинного законодавства України та міжнародного права.

6.2. Центр веде діловодство та звітує про свою роботу відповідно до внутрішнього порядку ведення документації в Університеті.


7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ


7.1. З відділом кадрів з питань:

- прийому на роботу, переведення та звільнення співробітників Центру;

- надання графіка відпусток;

- надання табелю обліку робочого часу працівників Центру;

- консультацій з кадрових питань, які стосуються працівників Центру.

7.2. З провідним юрисконсультом Університету з питань інформації про зміни в законодавстві, що стосуються роботи Центру, а також роз’яснень по чинному законодавству і порядку його застосування.

7.3. З планово-фінансовим відділом з питань обґрунтування кошторисної вартості виконання науково-дослідних робіт.

7.4. З бухгалтерією з питань:

- отримання довідок про заробітну плату;

- оформлення відряджень.

7.5. З відділом міжнародного співробітництва з питань освітньої, наукової та організаційної співпраці з міжнародними партнерами Університету.

7.6. З навчально-науковими центрами, кафедрами та факультетами з питань спільного дослідження космічних систем і комплексів різного функціонального призначення, створення і використання космічної техніки, космічних матеріалів, космічних технологій в інтересах інформаційного забезпечення освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності Університету.ТЕСТУВАННЯ СУПУТНИКОВОЇ АНТЕНИ

Image
Image
Image
Image

Навчально-науковий центр космічних та геоінформаційних технологій

Поліського національного університету,

10008, м. Житомир,

бульвар Старий, 7.

symon-pyvovar@ukr.net

 

ЦЕНТР КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Пошук